Salta al contingut principal
Arxiu Digital Pasqual Maragall

01. Bibliografia emprada

*Tots els enllaços que apareixen van ser consultats el 10/08/2021.

ACCIÓ (2009): Informe Anual de l’R+D i la Innovació a Catalunya, 2009, Generalitat de Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, CIDEM, novembre 2009, disponible a: http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/a54bdada.pdf

AJUNTAMENT DE BARCELONA (diversos anys): Estadístiques electorals. Eleccions locals, disponible a https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/telec/loc/index.htm

ALFAMA, E.; CRUELLS, M.; DE LA FUENTE, M. (2017): “Les polítiques d’igualtat entre dones i homes”. A Gomà, R. i Subirats, J. Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Barcelona, Crític, S.C.C.L, disponible a https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/240581/canvi_d_epoca_pe2017p72.pdf.

ALSINET, C.; FELIU, B.; TORRES, M. (2017): Revisió del model dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, disponible a https://www.allem.cat/uploads/news_files/0bf2671633e5c53f6e825fc29584731b5fb930af.pdf

ÀLVARO, FRANCESC-MARC; COLOMINAS, JOAQUIM; COLOMINAS, AGUSTÍ; IZQUIERDO, ORIOL; SAEZ, ALBERT; SAEZ, FERRAN; SINTES, MARÇAL (1999): “Ara toca, President”, a Avui, 7 de novembre de 1999.

ARCARONS, J.; CALONGE, S.; MOLINA, V. (2005): “La reforma de l’impost de successions a Catalunya”, a Nota d’Economia, n. 81, 1r quadrimestre 2005, disponible a http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/articles/arxius/81_arcarons_calonge_molina.pdf.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (22/04/2016): Papers de Salamanca a 10 anys després del primer retorn, 36 de l'inici de la reivindicació i 78 de les primeres confiscacions, disponible a https://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/Papers-de-Salamanca-10-anys-despres

ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES-SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI (2006): Manifiesto por una nueva cultura del territorio, disponible a: http://age.ieg.csic.es/docs_externos/06-05-manifiesto_cultura_territorio.pdf

AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA (2012): Efectes del caràcter restrictiu de la normativa comercial sobre la competitivitat de l’economia catalana (1997‐2012), Generalitat de Catalunya, desembre de 2012, disponible a http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/Efectes-del-caracter-restrictiu-de-la-normativa-comercial-sobre-la-competitivitat-de-leconomia-catalana-1997-2012.

AYLLÓN, S. I RAMOS, X. (2004): “Caracterización de la privación y de la pobreza en Catalunya”, Revista de Economía Aplicada, núm. 44, vol. XV, pp. 137-175, disponible a https://www.researchgate.net/publication/23547116_Caracterizacion_de_la_privacion_y_de_la_pobreza_en_Catalunya

BÁGUENA, JOSEP (2018): El territori en l’acció de Pasqual Maragall. Orígens, debat i construcció de polítiques territorials al “Govern alternatiu”, 1999-2003. Working paper n. 6, Barcelona: Fundació Catalunya Europa-Llegat Pasqual Maragall, disponible a: https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/publicacions/81/el-territori-en-l-acci%C3%B3-pol%C3%ADtica-de-pasqual-maragall.html

BALLART, X. I NOFERINI, A. (2015): Pasqual Maragall, lideratge i gestió estratègica. Working paper n. 1. Barcelona: Fundació Catalunya Europa-Llegat Pasqual Maragall, disponible a: https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/publicacions/53/pasqual-maragall-lideratge-i-gesti%C3%B3-estrat%C3%A8gica.html

BALTASAR, FRANCESC (2006): Compareixença davant la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya, disponible a: https://www.parlament.cat/document/dspcc/54864.pdf

BAQUERO, C. S. (09/10/2016): “El baremo para acceder a ayudas sociales lleva seis años congelado”. El País, disponible a https://elpais.com/ccaa/2016/10/09/catalunya/1476037717_249013.html

BASSOLS, MONTSERRAT; BOSCH, NÚRIA; VILALTA, MAITE (2010): “El model de finançament autonòmic de 2009: descripció i valoració”, Monografies, número 13, 2010. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances.

BBVA I GENERALITAT DE CATALUNYA (2007): Economia catalana: reptes de futur, Barcelona, disponible a http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/altres_publicacions/reptes_de_futur.pdf.

BEL, GERMÀ (2002): “Infraestructures i Catalunya: alguns problemes escollits”. Revista Econòmica de Catalunya, n.45, Barcelona, Col·legi d’Economistes de Catalunya.

BELLMUNT, JAUME (2017): ”L’acció catalana de Pasqual Maragall”, a Claret, Jaume (coord.): Pasqual Maragall. Pensament i acció, Barcelona, La Magrana, p. 311-424.

BENACH, J.; PERICÀS, J. M.; LLOP, A.; MARTÍNEZ, A. (2017): “Les polítiques de salut: orígens, contradiccions i reptes”, a Gomà, R. i Subirats, J. Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Barcelona, Crític, S.C.C.L., disponible a https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/240576/canvi_d_epoca_pe2017p114.pdf.

BLAIR, TONY (1998): La tercera vía. Madrid, Ed. El País.

BLAIR, TONY i SCHRÖDER, GERHARD (1998): Europe: The Third Way - die  Neue Mitte, Friedrich Ebert Foundation, Juny 1998.

BLASCO, J. (2018): “De l’escola bressol a les polítiques de primera infància: l’educació i cura de la primera infància a Catalunya”, Informes breus, 66, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, disponible a https://fundaciobofill.cat/publicacions/de-lescola-bressol-les-politiques-de-primera-infancia

BONASTRE SOLER, S. (2004): “Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2004”, Papers de treball, núm. 2/2004, novembre, Any IV, disponible a http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/articles/arxius/elspressupostosdelageneralitatdecatalunyaperal2004.pdf

BOSCH, NÚRIA; VILALTA, MAITE (2010): “Efectes de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el model de finançament de la Generalitat de Catalunya”, Revista Catalana de Dret Públic, pp. 429-432.

BRICALL, J. M. (2017): Una certa distància, Barcelona, Edicions de la Magrana.

BRUGUÉ, QUIM (2008): “La participació ciutadana en l’elaboració de la Llei de serveis socials”, a Activitat parlamentària, núm. 14, pp. 68-79, disponible a https://raco.cat/index.php/ActivitatParlamentaria/article/view/80226

BRUGUÉ, QUIM (2017): “Polítiques públiques i ciutadania”, a Claret, Jaume (coord.): Pasqual Maragall. Pensament i acció. Barcelona, La Magrana p. 243-310.

BRUGUÉ, QUIM; SERRA, MACIÀ (2018): “El llarg punt d’inflexió: 2004-2011”, a Ubasart-González, Gemma; Martí i Puig, Salvador (coords.): Política i Govern a Catalunya. De la transició a l’actualitat, Madrid, Catarata, pp. 54-73.

BRUGUÉ, QUIM; VICENTE, JOAN; GARRIGA, NATÀLIA (2019): Pasqual Maragall: una mirada europea, catalana i municipal. Les comarques de Girona com a exemple, Working paper nº 7, Barcelona, Fundació Catalunya Europa-Llegat Pasqual Maragall, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/publicacions/105/pasqual-maragall-una-mirada-europea-catalana-i-municipal.html

BURGUEÑO, JESÚS (2003): “Reflexions i propostes al voltant del sistema electoral a Catalunya: consells comarcals, diputacions, Parlament i representació a Corts”, a Scripta nova, Vol. 7, Núm. 133-156.

CABAÑAS, NÉSTOR; JORDI, MOISÈS; MERCADER, MONTSERRAT (2012): “Planejament territorial i debat social”, a Castañer, Mita (Ed.): El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpretació i projecció del país, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, p. 166-202.

CAMARASA, JOSEP MARIA (2007): “El Llibre Blanc de la Natura: el reconeixement de la natura com a forma d’ordenació del territori”, a Pié, Ricard (Ed.): Aportacions catalanes en el camp de l’urbanística i l’ordenació del territori, des de Cerdà als nostres dies, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans-Societat Catalana d’Ordenació del Territori-Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, p. 305-337.

CAMPA PLANAS, JOSEP LLUÍS (2016): El pensament polític de Pasqual Maragall en relació al federalisme i a l’encaix Catalunya-Espanya, Working paper n. 3., Barcelona, Fundació Catalunya Europa-Llegat Pasqual Maragall, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/publicacions/45/el-pensament-pol%C3%ADtic-de-pasqual-maragall-en-relaci%C3%B3-al-federalisme-i-a-l-encaix-catalunya-espanya.html

CARRERAS, ALBERT; MAS-COLELL, ANDREU; PLANAS, IVAN (2018): Turbulències i tribulacions. Els anys de les retallades. Grup 62.

CASADEMUNT, ÀLEX, et al. (2006): Per una nova cultura del territori? Mobilitzacions i conflictes territorial. Els casos del Pla Hidrològic Nacional; el 22@bcn; la planificació territorial de l’Empordà i l’eix Vic-Olot per Bracons, Barcelona, Institut de Govern i Polítiques Públiques i Fundació Jaume Bofill,disponible a https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/v/l/m/0/6/b/j/4/3/1474.pdf

CASALS GELPÍ, ALÍCIA; et al. (2020): Solans i el seu temps. Sessió en memòria, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, disponible a https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000299/00000102.pdf

CASTAÑER, MITA; MALLARACH, JOSEP MARIA; VILA, JOSEP (2003): “L’eix viari de Bracons: infraestructura viària, articulació territorial i impacte ambiental”, a Nel.lo Oriol (Ed.): Aquí no! Conflictes territorials a Catalunya, Barcelona, Ed. Empúries, p. 114-139.

CASTAÑER, MITA (Ed.) (2012): El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpretació i projecció del país, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Ordenació del Territori.

CASTELLS OLIVÁN, MANUEL (dir.) (2005): Un model de competitivitat sostenible i solidari per a Catalunya: acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Informe del Consell d’Experts, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances, Secretaria d’Economia.

CASTELLS, ANTONI (1999): “Característiques i evolució del sistema de finançament”. Idees, n. 4 (p.102-116).

CASTELLS, ANTONI; et al. (2003): “Sessió informativa amb el conseller d’Economia i Finances per a la presentació de l’informe economicofinancer relatiu a l’estat de les finances de la Generalitat el 31 de desembre de 2003 (tram. 355-00039/07)”, Diari de sessions del Parlament de Catalunya, VII legislatura. Segon període. Sèrie C - Número 57, Dimarts, 18 de maig de 2004.

CASTELLS, ANTONI (2011): Per mirar endavant, la meva part de veritat, Conferència al Cercle d’Economia, 29 de juny de 2011, disponible a http://www.tribunacatalana.cat/data/documents/conferenciaantonicastells.pdf

CATALUNYA SEGLE XXI (1993): Catalunya Segle XXI. Reflexions i propostes per a la Catalunya del proper segle, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/files/original/22/2713/19931102_DocCatSegXXI_Reflexions_i_propostes_OCR.pdf

CATALUNYA SEGLE XXI (1997): Convenció Cívica Catalana per a la Renovació de la Cultura Política, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/files/original/22/2712/1998_CCC_document_programa_OCR.pdf

CATALUNYA SEGLE XXI (1999): La democràcia dels ciutadans, Barcelona, Edicions 62.

CCMA (2005, 14 d’abril): SOS Racisme reclama un gir radical en les polítiques d'immigració dels governs central i català, disponible a https://www.ccma.cat/324/sos-racisme-reclama-un-gir-radical-en-les-politiques-dimmigracio-dels-governs-central-i-catala/noticia/89161/

CCMA (2009a, 10 de juny): Seguiment desigual de l'aturada parcial de mestres i professors, disponible a https://www.ccma.cat/324/seguiment-desigual-de-laturada-parcial-de-mestres-i-professors/noticia/389796/

CCMA (2009b, 1 de juliol): El Parlament aprova la llei d'educació de Catalunya amb els vots de PSC, CiU i ERC, disponible a https://www.ccma.cat/324/el-parlament-aprova-la-llei-deducacio-de-catalunya-amb-els-vots-de-psc-ciu-i-erc/noticia/393268/

CLARET, JAUME (coord.); BADIA, JAUME; BELLMUNT, JAUME; BRUGUÉ, QUIM; FUSTER-SOBREPERE; JOAN, NEL·LO, ORIOL (2017): Pasqual Maragall. Pensament i acció, Barcelona, La Magrana.

COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REVISIÓN DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (2017): Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, de juliol de 2017, disponible a https://www.hacienda.gob.es/CDI/sist%20financiacion%20y%20deuda/informaci%C3%B3nccaa/informe_final_comisi%C3%B3n_reforma_sfa.pdf.

COMPANY, ENRIC (2001): “Maragall recluta a destacadas personalidades académicas y políticas para su consejo asesor”, a El País, 22 de març de 2001, disponible a https://elpais.com/diario/2001/03/22/catalunya/985226852_850215.html.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA (2009): Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, 15 de juliol de 2009, disponible a https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/AcuerdosConsejo/Acuerdo%206_2009%20Reforma%20Sistema%20Financiaci%C3%B3n.pdf.

CONSELL ASSESSOR PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE – CADS (2015): Informe sobre el canal Segarra-Garrigues, 2/2015, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 28 de maig de 2015, disponible a http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/Informe-2_2015-sobre-el-Canal-Segarra-Garrigues.pdf.

COSTA PAU, M. (2004, 21 d’octubre): “Una primera sentencia avala la jubilación forzosa de médicos decretada por el ICS”, a El País, disponible a https://elpais.com/diario/2004/10/21/catalunya/1098320863_850215.html

CRESPO, A. (2007): Opinión pública y opinión publicada. Los opinantes en la prensa catalana ante el Pacto del Tinell, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, disponible a https://www.icps.cat/archivos/GPM/GPM11Crespo.pdf?noga=1.

“Debat del programa i votació d’investidura del diputat I. Sr. Pasqual Maragall i Mira, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya”, a  Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, VII Legislatura, dilluns 15 de desembre de 2003, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/1755.

“Debat general sobre l’acció política i de govern en relació amb l’evolució dels fets del barri del Carmel, de Barcelona, i amb les conclusions de l’expedient informatiu obert arran d’aquests fets”, a Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, VII Legislatura, dijous 24 de febrer de 2005, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2684.

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT (2015): “Anàlisi del model de finançament de les comunitats autònomes (2009-2013)”, a Monografies, núm. 18/2015, disponible a http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/colleccions/monografies/M_18_2015_ca.pdf.

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES (2003): Pressupostos Generalitat de Catalunya 2003, Barcelona, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, disponible a http://www.gencat.cat/economia/pressupost2003/total/inici/marcs.htm

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES (2008): “La problemàtica del vigent sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú”, a Nota d'Economia, 2008, núm. 92, disponible a http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/articles/arxius/documentsencernota92.pdf.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (2004): Mapa de llars d’infants de Catalunya 2004-2008, Barcelona, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya,  disponible a http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/mapa-llars-infants-2004-2008/mapa_llars_dinfants_catalunya_2004_2008.pdf.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (2009, novembre): Pla per a la Llengua i la Cohesió Social. Educació i Convivència Intercultural. Annex 1. Aules d’Acollida, Barcelona, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya, disponible a http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0055/7192e6a8-1bb3-4030-b7f8-562ecd7ff933/annex1_aules_nov_09.pdf

DEPARTAMENT D’INTERIOR (2010, desembre): Enquesta de violència masclista a Catalunya, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya, disponible a https://interior.gencat.cat/web/.content/home/010_el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_violencia_masclista/Presentacio-RESULTATS_EVMC.pdf

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA (2004): Bases per a una nova Llei de serveis socials de Catalunya. Un document per al debat, Barcelona, Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya.

DEPARTAMENT DE CULTURA (2003): Estadístiques Culturals de Catalunya, Barcelona, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, disponible a https://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/ecult_03.pdf

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (2005): Llibre blanc de la funció pública catalana, Barcelona, Escola d’Administració Pública de Catalunya, disponible a http://eapc.gencat.cat/ca/publicacions/colleccions/varia/20_llibre_blanc_de_la_funcio_publica_catalana/.

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA (2005): “Llibre verd de l’Administració de justícia”, a Documents de treball, Barcelona, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya.

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA (2006): Trenta mesos d’acció de govern de justícia, 2004, 2005 2006, Barcelona, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya.

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (2004): Pla de Govern 2004-2007, Barcelona, Departament de Presidència, Generalitat de Catalunya, disponible a: https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/pla_govern/2004-2007/Pla-de-Govern_2004-2007.pdf

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (2006a): Pla de Govern 2004-2007, balanç, Barcelona, Departament de Presidència, Generalitat de Catalunya, disponible a: https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/pla_govern/2004-2007/Pla-de-Govern_2004-2007_Balanc.pdf

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (2006b): Mil dies d’acció de govern 2004-2006, Barcelona, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2831.

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (2006c): Síntesi de l'acció de govern 2004-2006, Barcelona, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2729.

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (2006d): Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals (2006, setembre), Barcelona, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya, disponible a http://www.ampgil.org/mm/file/plainterdepartamental.pdf.

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (2007): Pla de Govern 2007-2010, Barcelona, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya, disponible a: https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/pla_govern/2004-2007/Pla-de-Govern_2007-2010.pdf.

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (2010): Compliment del Pla de Govern 2007-2010, Barcelona: Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya disponible a https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/pla_govern/2007-2010/Pla-de-Govern_2007-2010_02-Balanc.pdf.

DEPARTAMENT DE SALUT (2010, setembre): Els governs territorials de salut, un model de proximitat, Barcelona, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, disponible a https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/publicacions/docs/gts-model-proximitat.pdf

DEPARTAMENT DE SALUT (2011): El sistema de salut i la xarxa sanitària pública de Catalunya 2010, Barcelona, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, disponible a https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4631/servei_catala_salut_memoria_divulgativa_2010.pdf?sequence=2&isAllowed=y

DEPARTAMENT DE SALUT (2019, 10 de juliol): Nota de premsa de la Consellera Vergés: "Amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya recuperem una eina de país vital per a tenir una millor salut", disponible a https://salutweb.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=370042.

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA (2011): La inversió pública de l'Estat a Catalunya en compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut, disponible a http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-finances-publiques/inversio-publica-catalunya/estat/les_inversions_segons_la_disposicio_addicional_tercera_de_l_estatut_d/.

DIEGO, ISABEL DE (2011): “L’experiència de la gestió centralitzada de la tresoreria (cash pooling)”, a Nota d’economia, núm.99, pàg. 203-209, disponible a http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/isabel_diego_ne_99_cat.pdf.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2006, maig): Nota sobre…. Pacte Nacional per a l’educació (Una primera aproximació des de l’òptica de les administracions locals), disponible a https://www.diba.cat/documents/113226/127468/educacio-observatori-pdf-4_pacte_nacional_ajuntaments-pdf.pdf.

DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (2007): Innovació democràtica i participació ciutadana al Govern de Catalunya. Informe 2004-2006, Barcelona, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, disponible a https://governobert.gencat.cat/web/.content/30_ParticipacioCiutadana/04_Difusio_i_recerca/avaluacio_de_processos_participatius/arxius/2007-Innovacio-democratica-i-participacio-ciutadana-al-Govern-de-Catalunya.pdf

DOMÈNECH, XAVIER (2005): “Espejo roto”, a Mientras tanto, núm. 97, pp. 63-74.

DOMÈNECH, XAVIER (2012): Días del futuro pasado. Apuntes sobre las guerras de la memoria (1996-2010) [mimeo].

DUARTE, ÀNGEL (2011): “Pasqual Maragall. De la família como patria”, a Nuñez, Xosé; Molina, Fernando (Eds): Los heterodoxos de la patria: biografías de nacionalistas atípicos en la España del siglo XX. Granada, Comares.

ESPADALÉ, RAMON (2004): Intervenció a la compareixença del Conseller de Medi Ambient i Habitatge a la Comissió de Política Territorial, 16 de febrer de 2004, disponible a https://www.parlament.cat/document/dspcc/54527.pdf

ESPING ANDERSEN, GOSTA (1998): “The sustainability of welfare states into the 21st century”, Papers de la Fundació 113. Fundació Rafael Campalans, Barcelona.

ESPING ANDERSEN, GOSTA (2002): “Quin futur té el model nòrdic?”, Revista FRC, n. 5. Fundació Rafael Campalans, Barcelona.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (1993): Declaració Ideològica, disponible a https://www.esquerra.cat/arxius/textosbasics/declaracio-ideologica.pdf

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (2003): Un país equilibrat i actiu. Eleccions al Parlament de Catalunya 2003. Programa electoral, disponible a https://www.esquerra.cat/ca/programes-electorals.

ESTEBAN, JULI (2012): “La primera generació de plans territorials a Catalunya”, a Castañer, Mita (Ed.), a El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpretació i projecció del país, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, p. 96-139.

ESTELA, ORIOL (2019): “Teixit productiu: la necessitat d’apostes fermes. Polítiques industrials i d’innovació a la Catalunya del segle XXI”, a Gomà, Ricard i Subirats, Joan (coords.), Canvi d’època i de polítiques publiques a Catalunya, Barcelona, Galàxia Gutenberg.

EUROPEAN COMMISSION (1999): Guide to Territorial Employment Pacts 2000-2006, Commission staff working document, novembre 1999, disponible a https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/innovating/pacts/down/pdf/pactfin_en.pdf.

EUROPEAN COMMISSION (2008): Towards World-Class Clusters in the European Union: Implementing the Broad-based Innovations Strategy, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2008) 652 final/2, Brussels, 5-11-2008, disponible a https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0652:REV1:en:PDF.

EUROSTAT (diversos anys-a): General government expenditure by function. General Government. Education, disponible a https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10A_EXP__custom_487166/default/table?lang=en.

EUROSTAT (diversos anys-b): General government expenditure by function. General Government. Health, disponible a https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_exp/default/table?lang=en.

EUROSTAT (diversos anys-c): Hospital beds by NUTS 2 regions, disponible a https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_RS_BDSRG__custom_679645/default/table?lang=en.

EUROSTAT (diversos anys-d): Health personnel by NUTS 2 regions, disponible a https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_RS_PRSRG__custom_679677/default/table?lang=en.

EUROSTAT (diversos anys-e): General government expenditure by function. General Government. Recreation, Culture and Religion, disponible a https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10A_EXP__custom_487166/default/table?lang=en.

EUROSTAT (diversos anys-f): Culture. Cultural participation, disponible a https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/data/database.

FERNÁNDEZ, R. (2011, 21 de juny): “La cultura rebutja de ple la llei òmnibus' del Govern”, a  Público, disponible a https://www.publico.es/espana/catalunya/cultura-rebutja-ple-llei-omnibus.html.

FERRÀS, XAVIER (2015): “Innovació i nou teixit productiu”, a Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, febrer de 2015, disponible a https://pemb.cat/public/docs/26_ru_4.pdf.

FERRER, AMADOR; SABATÉ, JOAQUIM (1999). “L’urbanisme municipal”, a Nel.lo, Oriol (Dir.): 20 anys d’ajuntaments democràtics, Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, p. 117-159.

FINA, X. I BARBIERI, N. (2017): “Polítiques culturals: tot buscant legitimitats”, a Gomà, R. i Subirats, J. Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Barcelona, Crític, S.C.C.L., disponible a https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/240578/canvi_d_epoca_pe2017p100.pdf.

FUSTER-SOBREPERE, JOAN (2017): “La política és la gent”, a Claret, Jaume (coord.): Pasqual Maragall. Pensament i acció, Barcelona, La Magrana.

GALÍ I GARRETA, JORDI (2017). “La Crisi Del Deute a Europa”, a Anuari De La Societat Catalana d’Economia, 2017, p. 99-101, disponible a https://www.raco.cat/index.php/AnuariEconomia/article/view/93420.

GARLIC B2B (2018, juny): Estudio de Precios de Colegios Concertados Nacional. Informe Ejecutivo, disponible a https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/01/informe_ejecutivo_resultados_nacional.ola_3_v1.pdf.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2005a): Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, Barcelona, 16 de febrer de 2005, disponible a https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/04_-_recursos/01_-_normativa/Acord-estrategic.pdf.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2005b): Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008, Barcelona, maig de 2005, disponible a https://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/21_politiques_rdi/Documents/pricat2005_2008_resum_cat.pdf.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2008a): Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, juny de 2008.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2008b): Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Barcelona, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, octubre de 2008, disponible a https://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/10_publicacions/4_recerca_i_innovacio/informes_sobre_el_financament_de_les_activitats_rdi/PNRI.pdf.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2013): Acord estratègic 2013-2016. Document de bases per a l’impuls de la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social, 15 de maig de 2013, disponible a https://observatori.catacctsiac.cat/docs_observatori/general/2013_2016_acord_estrategic_bases.pdf.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2014): Acord pel diàleg social permanent, 31 de març de 2014, disponible a https://www.foment.com/wp-content/uploads/2016/09/Acord_Dialeg_Social_Permanent.pdf.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2017): Pacte nacional per a la indústria, 24 de juliol de 2017, disponible a http://empresa.gencat.cat/ca/detalls/article/Pacte-Nacional-per-a-la-Industria.

GHEMAWAT, PANKAJ I VIVES, XAVIER (2009): “Competitiveness in Catalonia. Selected Topics”, a Reports of the Public-Private Sector Research Center, núm.2. IESE i Foment del Treball, disponible a https://media.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-107-E.pdf.

GIDDENS, ANTHONY (1998): La Tercera Vía. La renovación de la socialdemocracia, Madrid, Taurus, 198 p.

GIDDENS, ANTHONY (2001): La tercera vía y sus críticos, Madrid, Taurus.

GOMÀ, R. I SUBIRATS, J. (coords.) (2001): Govern i polítiques públiques a Catalunya, 2 vol, Barcelona, UAB-Servei de Publicacions i Edicions de la UB.

GOMÀ, R. I SUBIRATS, J. (coords.) (2017): Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Barcelona, Crític, S.C.C.L. disponible a https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2017/203134/canvi_d_epoca_per_capitols_juny_2017.pdf.

GOMÀ, RICARD I SUBIRATS, JOAN (2019): Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Barcelona, Galàxia Gutenberg.

GÓMEZ-GRANELL, CARME, et al. (2005): “Infància, famílies i canvi social a Catalunya”, a Informe 2004, 2 volums, Barcelona, Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU), disponible a https://institutinfancia.cat/mediateca/

GRUP DE TREBALL BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA ADMINISTRATIVA (2005): Informe de bon govern i transparència administrativa, Barcelona, Departament de Justícia, disponible a https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/951/inftraadm_a2005.pdf.

GRUP DE TREBALL PER A L’ACTUALITZACIÓ DE LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA (2005): La balança fiscal de Catalunya amb l’administració central, estudi promogut per la part catalana de la Comissió Mixta de Valoracions d’Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya, 31 de gener de 2005, disponible a http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/document_del_grup_de_treball_2005_catala.pdf.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES-CIUTADANS PEL CANVI (2003): L'activitat del Govern Alternatiu, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2670.

GUIMERÀ I ORTS, J. À. I LO CASCIO, P. (2017): “Políticas de comunicación y liderazgo político en democracias mediatizadas: el caso de Cataluña (1999-2003)”, a Revista de Estudios Políticos, núm. 175, pp. 145-175.

HERNÁNDEZ, JOAN MIQUEL; FONTRODONA, JORDI;  PEZZI, ALBERTO (2005): “Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya”, a Papers d’economia industrial, núm. 21, Barcelona, Generalitat de Catalunya, disponible a http://empresa.gencat.cat/web/.content/001-departament/04-serveis/01-publicacions/Empresa_Industria/papers_d_economia_industrial/documents/arxius/doc_52880189_1.pdf.

HERNÁNDEZ, JOAN MIQUEL; PEZZI, ALBERTO; SOY, ANTONI (2010): “Clústers i competitivitat: el cas de Catalunya (1993-2010)”, a Papers d’economia industrial, núm. 31, Barcelona, Generalitat de Catalunya, disponible a https://www.parlament.cat/document/dspcc/54512.pdf.

IDESCAT (diversos anys-a): Índex d’igualtat de gènere, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=iig.

IDESCAT (diversos anys-b): Estimacions de població, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=ep.

IDESCAT (diversos anys-c): Indicadors de conjuntura econòmica, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10014.

IDESCAT (diversos anys-d): Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=presgen.

IDESCAT (diversos anys-e): Despesa pública en educació sobre el PIB, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a http://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/despesa/indicadors/despesa-publica-sobre-pib/.

IDESCAT (diversos anys-f): Taxa neta d'escolarització. Alumnes de 2 i 3 anys, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=3&lang=es.

IDESCAT (diversos anys-g): Anuari Estadístic de Catalunya. Educació, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10369.

IDESCAT (diversos anys-h): Anuari Estadístic de Catalunya. Salut, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&tema=salut&n=6.

IDESCAT (diversos anys-i): Anuari Estadístic de Catalunya. Qualitat de vida, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=157.

IDESCAT (diversos anys-j): Indicadors anuals. Protecció social, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10041.

IDESCAT (diversos anys-k): Estadística de serveis socials bàsics, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=ssbb.

IDESCAT (diversos anys-l): Anuari Estadístic de Catalunya. Equipaments culturals, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=37&t=2002.

IDESCAT (diversos anys-m): Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat, Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya, disponible a https://www.idescat.cat/pub/?id=efde.

INE (diversos anys-a): Encuesta de Población Activa (EPA), Madrid, Instituto Nacional de Estadística, disponible a https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595.

INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (2003): Programa electoral eleccions al Parlament de Catalunya 2003.

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (2006): V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007), Barcelona, Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya, disponible a http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines02.pdf.

INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS (ICPS) (diversos anys): Sondeigs d’opinió Catalunya, disponible a https://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya.

IVÀLUA (2017): Avaluació de la implementació del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), Febrer de 2017.

LA VANGUARDIA (2009a, 5 de maig): “La Llei d'Educació de Catalunya deja fuera a ICV”, a La Vanguardia, disponible a https://www.lavanguardia.com/vida/20090505/53696645994/la-llei-d-educacio-de-catalunya-deja-fuera-a-icv.html.

LA VANGUARDIA (2009b, 1 de juliol): “El Parlament aprueba la Llei d'Educació de Catalunya sin unidad en el tripartito”, a La Vanguardia, disponible a https://www.lavanguardia.com/vida/20090701/53736334359/el-parlament-aprueba-la-llei-d-educacio-de-catalunya-sin-unidad-en-el-tripartito.html.

LIZANA, T. (2010, 28 de juliol): “Presentación do “Plan Director para Inmigrantes” do Departament de Salut da Generalitat catalana”, a Curso de verán Mediación lingüística e integración de inmigrantes en Galicia: escola, sanidade e empresa, Universidade de Santiago de Compostela, disponible a http://lingesp.usc.es/cursos/mediacionlinguistica2010/sites/default/files/presentacions/Plan_director_inmigracion_salud_Catalunha-Tona_Lizana.pdf.

LIZANA, T. (2010): “Adaptation of the health-care system to a culturally and linguistically diverse population: the Catalan Government experience, Oral presentations: abstracts”, a European Journal of Public Health, Vol. 20, Issue suppl_1, 2010, pp. 155, disponible a https://doi.org/10.1093/eurpub/ckq129.

LLADÓ, ORIOL (2021): “El fill del xofer... des de la perifèria”, a Línia. El diari metropolità, 10 de juny 2021, disponible a https://liniaxarxa.cat/opinio/el-fill-del-xofer-des-de-la-periferia-oriol-llado/

LLOP, JOSEP MARIA (Dir.) (2017): Recull i classificació de polítiques i transformacions territorials a partir de la base de l'Anuari Territorial de Catalunya 2003-2015, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, disponible a http://www.scot.cat/downloads2/informerecercascot2016.pdf.

LLORT, JOAN (Dir.) (2010): Les àrees residencials estratègiques, Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

LLUCH, ENRIC; NEL·LO, ORIOL (Eds.) (1983): La gènesi de la divisió territorial de Catalunya: edició de documents de l'arxiu de la Ponència (1931-1936), Vol. I, Barcelona, Diputació de Barcelona.

LLUCH, ENRIC; NEL·LO, ORIOL (Eds.) (1984): El debat de la divisió territorial de Catalunya: edició d'estudis, propostes i documents (1939-1983), Vol. II, Barcelona, Diputació de Barcelona.

LO CASCIO, PAOLA (2008): Nacionalisme i autogovern: Catalunya, 1980-2003, València, Afers.

LÓPEZ CALAHORRA, P. (2010, 19 d’octubre): La recepta electrònica: un model innovador, Barcelona, Departament de Salut, disponible a http://www.acmcb.es/files/425-988-DOCUMENT/lopez-191010-60.pdf.

MAGALLÓN, EDUARDO (2004): “Generalitat, patronal y sindicatos pactan una estrategia común contra la deslocalización”, a La Vanguardia, 18 de febrer de 2004.

MAGALLÓN, EDUARDO (2014): “El Govern pacta un diálogo “permanente” con los agentes sociales”, a La Vanguardia, 1 d’abril de 2014.

MALUQUER, S.; TARRACH, A. (2006): “Gestión estratégica del presupuesto y orientación a resultados: La reforma presupuestaria de la Generalitat de Catalunya”, a Presupuesto y Gasto Público, núm. 43, 2006.

MARAGALL, PASQUAL (1986): Refent Barcelona, Barcelona, Planeta.

MARAGALL, PASQUAL (1998): Conferència Voluntat de Canvi, Barcelona, Palau de la Música Catalana, 09/09/1998, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/1743.

MARAGALL, PASQUAL (1999a): Presentació de la col·lecció Model Barcelona. Quaderns de gestió, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2563.

MARAGALL, PASQUAL (1999b): Discurs en el debat d’investidura del candidat proposat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el 16 de novembre de 1999 al Parlament de Catalunya, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/1747.

MARAGALL, PASQUAL (2000): Intervenció del President del Grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi en el debat de totalitat del Pressupostos de la Generalitat per l'any 2000, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2776.

MARAGALL, PASQUAL (2001a): Discurs de l'alternativa i debat parlamentari en la moció de censura al president de la Generalitat, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/1749.

MARAGALL, PASQUAL (2001b): “Madrid se va”, a El País, 27 de febrer, disponible a  https://elpais.com/diario/2001/02/27/opinion/983228408_850215.html.

MARAGALL, PASQUAL (2002): Els orígens del futur, Barcelona, Planeta.

MARAGALL, PASQUAL (2003a): El canvi que Catalunya necessita, Barcelona, Edicions 62.

MARAGALL, PASQUAL (2003b): Discurs d’investidura com a candidat a President de la Generalitat, 15 de desembre de 2003, disponible a  https://www.parlament.cat/document/dspcp/57508.pdf.

MARAGALL, PASQUAL (2003c): “Madrid se ha ido”, a El País, 6 de juliol, disponible a https://elpais.com/diario/2003/07/07/opinion/1057528808_850215.html.

MARAGALL, PASQUAL (2004): Intervenció del President de la Generalitat en el debat de política general, 28 de setembre de 2004, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/181.

MARAGALL, PASQUAL (2005a): Catalunya 2005: un any de respostes, Barcelona, Auditori de La Pedrera, 13/01/2005, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/190

MARAGALL, PASQUAL (2005b): Intervenció del President de la Generalitat en el debat de política general, 18 d’octubre de 2005, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/220.

MARAGALL, PASQUAL (2006a): Mil dies que han canviat Catalunya, Conferència al Col.legi d’Arquitectes de Barcelona, 15 de setembre, disponible a https://www.arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/files/original/27/289/20060915.pdf.

MARAGALL, PASQUAL (2006b): “Mil dies que han canviat Catalunya”, a FRC: revista de debat polític, n. 13, pp. 7-17, disponible a https://fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/13_1.pdf.

MARAGALL, PASQUAL (2007): ” Una escola per a un cognom”, a Masanés, C.: Estimat mestre, Barcelona, Ara Llibres.

MARAGALL, PASQUAL (2008a): Oda inacabada. Memorias, Barcelona, RBA Libros.

MARAGALL, PASQUAL (2008b): Oda inacabada. Memòries, Barcelona, La Magrana.

MARIMON, S. (2011, 9 de novembre): “Entrevista a Josep M. Bricall: El CoNCA era una cosa molt aigualida”, a Diari Ara, disponible a https://www.ara.cat/cultura/josep-bricall-conca-cosa-aigualida_1_2542489.html.

MARÍN, ENRIC (2006): “Informe sobre les polítiques comunicatives del Govern de la Generalitat (2004-2006). Una política de comunicació catalanista i d’esquerres”, a Treballs de Comunicació, núm. 21, p. 19-27.

MARTIN I UCEDA, JAVIER (2018): Europa en l’horitzó: Barcelona i Catalunya en l’articulació i la construcció europea. Les relacions transfrontereres en el pensament i acció de govern de Pasqual Maragall, Working paper n. 5, Fundació Catalunya Europa-Llegat Pasqual Maragall, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/4099c-espai-transfronterer-javi-martin.pdf.

MASSANÉS, CRISTINA, et al. (2019): Escola de radicals. Quaranta anys defensant el territori de l’Empordà, Figueres, Edicions Brau.

MAURI, LUIS; URIA, LLUÍS (1998): La gota malaia: una biografia de Pasqual Maragall, Barcelona, Edicions 62.

MERCADER, JORDI (2008): Mil dies amb PM: crònica viscuda de la presidència de Pasqual Maragall, Barcelona, La Magrana.

METGES DE CATALUNYA (2008, 18 de juliol): El TSJC dóna la raó a Metges de Catalunya i anul·la la jubilació forçosa dels facultatius de l’ICS als 65 anys, disponible a https://metgesdecatalunya.cat/ca/actualitat/noticies/el-tsjc-dona-la-rao-a-metges-de-catalunya-i-anulla-la-jubilacio-forcosa-dels-facultatius-de-lics-als-65-anys.

MILÀ, SALVADOR (2004): Compareixença del Conseller de Medi Ambient i Habitatge a la Comissió de Política Territorial, 16 de febrer de 2004, disponible a https://www.parlament.cat/document/dspcc/54527.pdf.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (2008): Las balanzas fiscales de las CCAA españolas con las AA. públicas centrales 2005, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 15 de julio de 2008, disponible a https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/BalanzasFiscalesCCAA.pdf.

MISSÉ, ANDREU (2002): "El futur econòmic de Catalunya: lideratge econòmic i poder polític", a  Seminari El futur econòmic de Catalunya: lideratge econòmic i poder polític, febrer 2001-maig 2002, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, disponible a http://www.cccb.org/rcs_gene/misse.pdf.

MONTAÑÉZ, J. A. (2021, 10 d’abril): “Cataluña recibe más de 20.000 ‘papeles de Salamanca’ con diez años de retraso”, a El País, disponible a https://elpais.com/espana/catalunya/2021-04-10/cataluna-recibe-mas-de-20000-papeles-de-salamanca-con-diez-anos-de-retraso.html.

MONTILLA, JOSÉ (2013): Clar i català: testimoni de quatre anys de presidència, Barcelona,  RBA.

MONTILLA, RAÚL (2015): “La Fira deja en Barcelona y su entorno 2.600 millones al año”, a La Vanguardia, 27 d’octubre de 2015.

MORATA, FRANCESC (2006): 20 anys de Catalunya a la Unió Europea, Barcelona, Patronat Català Pro Europa.

MORILLAS, A. (2019): Passant comptes. Memòries d’un economista al servei de les institucions, Barcelona, Fundació Catalunya Europa, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/publicacions/95/passant-comptes-mem%C3%B2ries-d-un-economista-al-servei-de-les-institucions.html.

MOUZO QUINTÁNS, J. (2017, 8 de juny): “El mapa de les retallades sanitàries”, a El País, disponible a https://cat.elpais.com/cat/2017/06/08/catalunya/1496939291_321666.html.

MUÑOZ, J. (2020): Els socialistes catalans en la configuració de l'Espanya democràtica (1982-2010), Barcelona, Fundació Catalunya Europa, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/ca/publicacions/130/els-socialistes-catalans-en-la-configuraci%C3%B3-de-l-espanya-democr%C3%A0tica-1982.

MUÑOZ, J. M. (2014, 30 de juny): “Entrevista a Eulàlia Vintró”, a Programa Llegat Pasqual Maragall, Barcelona, Fundació Catalunya Europa, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/4/eul%C3%A0lia-vintr%C3%B3.html.

MUÑOZ, J. M. (2016a, 11 d’abril): ”Entrevista a Antoni Castells”, a Programa Llegat Pasqual Maragall, Barcelona, Fundació Catalunya Europa, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/es/pasqual-maragall/testimonis/26/antoni-castells-i-oliveres.html.

MUÑOZ, J. M. (2016b, 12 de juliol): “Entrevista a Josep Lluís Carod Rovira”, a Programa Llegat Pasqual Maragall, Barcelona, Fundació Catalunya Europa, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/ca/pasqual-maragall/testimonis/34/josep-llu%C3%ADs-carod-rovira.html.

MUÑOZ, J. M. (2016c, 12 de juliol): “Entrevista a Joan Saura”, a Programa Llegat Pasqual Maragall, Barcelona, Fundació Catalunya Europa, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/es/pasqual-maragall/testimonis/27/joan-saura-i-laporta.html.

MUÑOZ, J. M. (2016d, 11 d’abril): “Entrevista a José Montilla”, a Programa Llegat Pasqual Maragall, Barcelona, Fundació Catalunya Europa, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/es/pasqual-maragall/testimonis/30/jos%C3%A9-montilla-aguilera.html.

NADAL, JOAQUIM (2003): Intervenció de Joaquim Nadal al debat d’investidura de Pasqual Maragall com a president de la Generalitat, 16 de desembre de 2003, disponible a https://www.parlament.cat/document/dspcp/57509.pdf.

NADAL, JOAQUIM (2004): Compareixença del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques a la Comissió de Política Territorial, 26 de gener de 2004, disponible a https://www.parlament.cat/document/dspcc/54512.pdf.

NADAL, JOAQUIM (2006): Discursos i conferències. 2003-2006, Vol. 1 i 2, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència.

NADAL, JOAQUIM (2007): Compareixença davant la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència.

NADAL, JOAQUIM (2008): Escrit a l’aigua. L’escuma dels dies. Escrits des del Govern, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

NADAL, JOAQUIM (2010): Inscrit a la pedra i a la memòria. Escrits des del Govern 2008-2010, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

NADAL, JOAQUIM (2013): “Catalunya i Espanya”, a El Punt-Avui, 28 de desembre.

NADAL, JOAQUIM (2014): Testimoni de càrrec. Vint anys al servei de Catalunya (1993-2012), Barcelona, Proa.

NAVARRO, VICENÇ (2003): “L’estat del benestar a Catalunya”, a Navarro, Vicenç (coord.): L’estat del benestar a Catalunya, Barcelona, Diputació de Barcelona.

NAVARRO, VICENÇ (2007): “El govern d’entesa”, a frc Revista de Debat Polític, n.14, Barcelona, Fundació Rafael Campalans.

NEL·LO, ORIOL (1991): “Les teories sobre l’ordenament del territori a Catalunya. Els antecedents”, a Primer Congrés Català de Geografia, Barcelona, Societat Catalana de Geografia.

NEL·LO, ORIOL (2001): Ciutat de ciutats. Reflexions sobre el procés d’urbanització a Catalunya, Barcelona, Ed. Empúries.

NEL·LO, ORIOL (2003a): Lletres de Batalla. Política i territori a Catalunya, Lleida, Pagès editors.

NEL·LO, ORIOL (Ed.) (2003b): Aquí no! Conflictes territorials a Catalunya, Barcelona, Ed. Empúries.

NEL·LO, ORIOL (2005): “¡Así, sí!”, a El País, 24 de juny, disponible a https://elpais.com/diario/2005/06/24/catalunya/1119575242_850215.html.

NEL·LO, ORIOL (2009). “La incerta reforma de l’organització territorial de Catalunya d’ençà l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 2006”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 67-68, pp. 111-152.

NEL·LO, ORIOL (Dir.) (2009): La Llei de barris. Una aposta col·lectiva per a la cohesió social, Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

NEL·LO, ORIOL (2010): “The challenges of urban renewal. Ten lessons from the Catalan experience”, a Análise Social, Vol. 45, No. 197, pp. 685-715.

NEL·LO, ORIOL (2012): Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña, València, Tirant Humanitats.

NEL·LO, ORIOL (2013a): “Barcelona y Cataluña: las raíces del debate sobre el policentrismo del sistema urbano catalán”, a Ciudad y territorio: Estudios territoriales, nº 176, p. 317–332.

NEL·LO, ORIOL (2013b): “La Catalunya-ciutat i la nació-xarxa”, a l’Avenç, nº 388, p.8.

NEL·LO, ORIOL (2017): “La ciutat de Pasqual Maragall”, a Claret, Jaume (coord.): Pasqual Maragall. Pensament i acció, Barcelona, La Magrana, p. 115-242.

NOGUERA, J. A. (2017): “La política de garantia de rendes mínimes”, a Gomà, R. i Subirats, J. Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Barcelona, Crític, S.C.C.L., disponible a https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/240574/canvi_d_epoca_pe2017p132.pdf.

NUSS, SERGI; VICENTE, JOAN; CANALETA, GUILLEM (2020): "50 Years of Environmental Activism in Girona, Catalonia: From Case Advocacy to Regional Planning." a Land, nº 9, p. 172.

OBIOLS, I. (2003, 4 de novembre): “Pujol reconoce que la Generalitat hace ‘trampa’ para mantener la enseñanza privada concertada”,a El País, disponible a https://elpais.com/diario/2003/11/04/espana/1067900427_850215.html.

OBIOLS, L.; SÁNCHEZ, E.(2010): “La inversió pública de l’Estat a Catalunya”, a Papers de treball, núm.15/2010.

OLIVER ALONSO, JOSEP (2001): “Alguns reptes rellevants de l’economia catalana en la propera dècada: nova economia capital humà”, a Papers de la Fundació, nº 129, Barcelona, Fundació Rafael Campalans.

Pacte Nacional per a l’Educació (2006), disponible a http://www.mrp.cat/admin/magatzem/inicides/pne06.pdf.

PALAUDÀRIAS, J. M. (2002): Escola i immigració estrangera a Catalunya: la integració escolar, a Papers, 66, pp. 199-213, disponible a https://core.ac.uk/download/pdf/13266899.pdf.

PARLAMENT EUROPEU (1998, 14 de juliol): Ficha temática N° 26. Los derechos de la mujer y la ampliación de la Unión Europea, disponible a https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/26a2_es.htm.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (2002): Un projecte per a Catalunya en la societat del coneixement, Barcelona, PSC, Maig de 2002.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) - CIUTADANS PEL CANVI (1999): Canviar és guanyar: programa de govern, disponible a https://www.arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2661.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) - CIUTADANS PEL CANVI (2003): Programa electoral eleccions al Parlament de Catalunya 2003, disponible a  https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2674.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) - CIUTADANS PEL CANVI; INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS- ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA; ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (2003): Acord per a un govern catalanista i d’esquerres, disponible a https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/items/show/2675.

PENELO, L. (2011, 17 de novembre): “CiU i PP prescindeixen de Ramoneda i volen un nou CCCB”, a Público, disponible a https://www.publico.es/espana/catalunya/ciu-i-pp-prescindeixen-ramoneda.html.

PIÉ, RICARD (Ed.) (2007): Aportacions catalanes en el camp de l’urbanística i l’ordenació del territori, des de Cerdà als nostres dies, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans-Societat Catalana d’Ordenació del Territori-Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya.

PINO, E.; RUBIO, M. J. (Dir.) (2013): Los Estados del Bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada, Madrid, Tecnos.

PRADEL, MARC, (2016): Catalunya, xarxa de ciutats. El municipalisme de Pasqual Maragall i la seva influència en la governança de Catalunya, Barcelona, Fundació Catalunya-Europa, Llegat Pasqual Maragall, disponible a https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/98c62-pm01_digital.pdf.

PUIG, FELIP (2004): Intervenció durant la Compareixença del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques a la Comissió de Política Territorial, 26 de gener de 2004, disponible a https://www.parlament.cat/document/dspcc/54512.pdf.

PUIGVERD, A. (2017) “Retorn al Modernisme”, a La Vanguardia, 4 de desembre, disponible a https://www.lavanguardia.com/opinion/20171204/433408869907/retorn-al-modernisme.html

PUJOL, JORDI (2009): Memòries. Temps de construir (1980-1993), Barcelona, Proa.

RECODER, LLUÍS (2011): Compareixença del Conseller de Territori i Sostenibilitat a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15 de febrer de 2011, disponible a https://www.parlament.cat/document/dspcc/55838.pdf.

REGUANT, F.; SISQUELLA, M.; LLETJOS, R. (2017): Canal Segarra-Garrigues: una eina de futur, Barcelona Generalitat de Catalunya, Direcció General de Desenvolupament Rural, Abril 2017.

RIDAO, JOAN (2006): Així es va fer l’Estatut, Barcelona, Editorial Mediterrània.

RIQUER, BORJA DE (2007): “Sobre l’oportunitat històrica i moral del Memorial Democràtic”, a  Activitat Parlamentària (monogràfic sobre el Memorial Democràtic), num. 13, 2007, pp. 49-60.

RIUS, MARC (2005): “Iniciativa per Catalunya Verds (1987-2004) Una història de l'esquerra verda de Catalunya”, a Pensament i acció, nº 15, Barcelona, Fundació Nous Horitzons.

ROCA, FRANCESC (1979): Política econòmica i territori a Catalunya 1901-1939, Barcelona, Editorial Ketres.

SANAHUJA, R. (2017): “Les polítiques d’acollida, nova ciutadania i interculturalitat”, a Gomà, R. i Subirats, J. Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Barcelona, Crític, S.C.C.L., disponible a https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/240580/canvi_d_epoca_pe2017p80.pdf.

SÁNCHEZ-CUENCA, IGNACIO (2012): Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-2011, Madrid, Catarata.

SANTACANA, FRANCESC (2000): “El planejament estratègic”, a Quaderns de gestió, Barcelona, Aula Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona.

SANTOS, LÍDIA; BONET, LAIA; FUENTES, DAVID (2006): El nou estatut. Comentaris a peu d’obra, Barcelona, Fundació Rafael Campalans.

SAZ-CARRANZA, A.; ACEBILLO, M.; SERRA, A. (2009): “L’Acord Estratègic per a la competitivitat a Catalunya: Un cas publicoprivat de negociació i seguiment de compromisos”, a Relats Programa PARTNERS, n.3, Barcelona, ESADE.

SCOT (2004): Anuari territorial de Catalunya, 2004, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, disponible a http://territori.scot.cat/cat/downloads2/AT04.pdf.

SECRETARIA DE PLANEJAMENT (2004): Criteris de planejament territorial, Barcelona, Generalitat de Catalunya, DPTOP, disponible a https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/territori_urbanisme/ordenacio_territorial/documentacio_tecnica/criteris_densevolupament_programa_planejament.pdf.

SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT (2005, juny): Estadística dels joves de Catalunya 2002, Barcelona, Departament de la Presidència, disponible a https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_observatori_catala_de_la_joventut/documents/arxiu/estadistiques/enquesta_joventut_2002_2007/estadistica_joves_catalunya_2002.pdf.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (2005): Bases per a un model de gestió i descentralització de polítiques actives d’ocupació, disponible a http://www.consensus.cat/sabadell/components/com_docs/files/BASES_PER_A_UN_MODEL_DE_DESCENTRALITZACIO_DEL_SOC.pdf.

SÍNDIC DE GREUGES (2007, setembre): L'escolarització de 0 a 3 anys a Catalunya, Barcelona, síndic de Greuges, disponible a http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2165/53_Escolaritzacio0a3anys.pdf.

SÍNDIC DE GREUGES (2008, maig): La Segregació Escolar a Catalunya, Barcelona, Síndic de Greuges, disponible a https://www.sindic.cat/site/files/docs/60_INFORME%20SEGREGACIO%20ESCOLAR.pdf.

SÍNDIC DE GREUGES (2015, juliol): Informe sobre la igualtat d’oportunitats a l’educació infantil (0 - 3 anys), Barcelona, Síndic de Greuges, disponible a http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3904/Informe%20escolaritzacio%200_3%20anys_OK.pdf.

SÍNDIC DE GREUGES (2016, juliol): La Segregació Escolar a Catalunya (I): La gestió del procés d’admissió d’alumnat, Barcelona, Síndic de Greuges, disponible a https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio%20escolar_I_gestioprocesadmissio_defok.pdf

SÍNDIC DE GREUGES (2020, juliol): Informe sobre estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya, Barcelona, Síndic de Greuges, disponible a http://www.sindic.cat/site/unitFiles/7154/Informe%20estimacio%20cost%20pla%C3%A7a_escolar_2020_cat_def.pdf.

SURIÑACH, JORDI; LÓPEZ‐TAMAYO, JORDI;  VAYÁ, ESTHER (2013): “Estudi sobre els efectes de la liberalització d’horaris comercials a la ciutat de Barcelona”, a Informe AQR-Lab, octubre 2013, disponible a https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/sites/default/files/arxius/2013estudi_liberalitzacio_horaris_ub.pdf.

TARABINI, A.; BONAL, X.; PLANDIURA, R. (2017): “Polítiques educatives a Catalunya: competències, finançament i innovació”, a Gomà, R. i Subirats, J, Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Barcelona, Crític, S.C.C.L., disponible a https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/240579/canvi_d_epoca_pe2017p90.pdf.

TARROJA, ÀLEX., et al. (2003): “Estratègies territorials a les regions catalanes”, a Papers, n. 39, Institut d'Estudis Regionals i metropolitans.

TARROJA, ÀLEX; CAMAGNI, ROBERTO (2006): Una nueva cultura del territorio. Criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio, Barcelona, Diputació de Barcelona-CUIMPB.

TAURE, J. I VIDAL, D. (2005): “Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2005”, a Papers de treball, núm. 6/2005, setembre, Any V, disponible a http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/economia-catalana/estudis-publicacions/papers-treball/.

TRULLÉN, JOAN (1999): “La Catalunya-Ciutats”, a Revista Econòmica de Catalunya, 36, p. 51-57.

TURA, MONTSERRAT (2014): Estirant el fil. Quan el PSC va abandonar el catalanisme, Barcelona, Pòrtic.

VALDUNCIEL, JULI (2011): Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006): del "desarrollismo" a la globalització, Tesi doctoral, Departament de Geografia, Universitat de Girona, inèdita.

VALLÈS, JOSEP MARIA (2008): Una agenda imperfecta: amb Maragall i el projecte de canvi, Barcelona, Edicions 62.

VICENTE, JOAN (2012): “El programa de Planejament Territorial: perspectiva històrica i expectatives de futur”, a Castañer, M. (Ed.): El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpretació i projecció del país, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, p. 13-22.

VILANOVA, SANTIAGO; REIXACH; JAUME; GARCIA, XAVIER (1979): El combat ecologista a Catalunya, Barcelona, Edicions 62, Llibres a l’Abast.

VINYES, RICARD (2009): La memoria y el Estado, Barcelona, RBA.

VIVES, XAVIER (2000): “Globalització i localització de l’activitat econòmica: Catalunya i la geografia del poder econòmic”, a Nota d’Economia, n.68 (p.99-114).

VIVES, XAVIER (2002): “Centre de decisió empresarial i activitat econòmica: els efectes de la globalització”, a Papers d’Economia Industrial, n.17.

VIVES, XAVIER (2014): “La CMT y Barcelona”, a La Vanguardia, 20-3-2014.