Salta al contingut principal
Arxiu Digital Pasqual Maragall

05. Legislació impulsada durant la VII legislatura

2004

Lleis aprovades:

– LLEI 1/2004, de 24 de maig, de modificació de l'article 22 de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

– LLEI 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

– LLEI 3/2004, de 28 de juny, de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

– LLEI 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

– LLEI 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat.

– LLEI 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2004.

– LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

– LLEI 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.

– LLEI 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum.

– LLEI 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002 d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local.

– LLEI 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005.

– LLEI 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

Projectes de llei:

– Projecte de Llei de Contractes d’integració que pretén aconseguir, sobre la base de la llibertat de pactes, la consecució d’un major equilibri entre les parts que intervenen en la relació contractual.

– Projecte de llei de la Conselleria en Cap o Conselleria Primera.

– Projecte de llei de modificació de la Llei 9/1998 del Codi de Família, de Llei 10/1998

d’unions estables de parella i de la llei 40/1991 del Codi de Successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela.

– Projecte de llei de nova regulació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

– Projecte de llei de reestructuració de la Comissió Jurídica Assessora.

– Projecte de Llei del Jurat d’Expropiació de Catalunya.

2005

Lleis aprovades:

– LLEI 1/2005, de 31 de març, del conseller o consellera primer del Govern de la Generalitat.

– LLEI 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració. 

– LLEI 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela.

– LLEI 4/2005, de 8 d'abril, dels recursos contra les qualificacions dels Registradors de la Propietat de Catalunya.

– LLEI 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.

– LLEI 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre de carreteres.

– LLEI 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

– LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

– LLEI 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

– LLEI 10/2005, de 7 de juliol, de concessió d'un crèdit extraordinari al Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2005 per a finançar les indemnitzacions i les despeses derivades dels danys ocasionats pels ensulsiades produïdes en l'ampliació de la línia 5 del metro al barri del Carmel, de Barcelona.

– LLEI 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal.

– LLEI 12/2005, de 17 de novembre, de nova regulació del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem).

– LLEI 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.

– LLEI 14/2005, de 27 de desembre, sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en la designació de les autoritats i els càrrecs de designació parlamentària i sobre els criteris i els procediments per a avaluar-ne la idoneïtat.

– LLEI 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball.

– LLEI 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

– LLEI 17/2005, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'horaris comercials.

– LLEI 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials. 

– LLEI 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya. 

– LLEI 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006.

– LLEI 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

– LLEI 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Decrets legislatius:

– Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Projectes de llei:

– Projecte de llei de Contractes d'integració que pretén aconseguir, sobre la base de la llibertat de pactes, la consecució d'un major equilibri entre les parts que intervenen en la relació contractual.

– Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

– Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1995, de la iniciativa legislativa popular. 

– Projecte de llei de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

– Projecte de llei d'exercici de professions titulades i de col·legis professionals.

– Projecte de llei de creació del Fons d'Acció Territorial de l'Educació Superior.

– Projecte de llei pel qual s'aprova el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya relatiu als drets reals.

– Projecte de llei sobre assignacions temporals i pensions a alts càrrecs de la Generalitat de designació parlamentària, en cessar, i als seus familiars.

– Projecte de llei de contractes de conreu.

– Projecte de llei de seguretat industrial.

– Projecte de llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

– Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Serveis a la Joventut.

– Projecte de llei de la Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

– Projecte de llei de l'Institut Geològic de Catalunya.

– Projecte de llei ferroviària.

– Projecte de llei de mesures en matèria de medi ambient.

2006

Lleis aprovades:

LLEI 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular.

LLEI 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

LLEI 3/2006, de 17 de març, de creació del Fons d'acció territorial de l'educació superior.

LLEI 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

LLEI 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut.

LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

LLEI 9/2006, de 5 de juliol, de modificació de l'article 81 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

LLEI 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial.

LLEI 11/2006, de 19 de juliol, de modificació de la Carta municipal de Barcelona.

LLEI 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

LLEI 14/2006, del 27 de juliol, de modificació del text refós de les lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril.

LLEI 15/2006, de 27 de juliol, de concessió en els pressupostos de la Generalitat per al 2006 d'un suplement de crèdit per a les eleccions al Parlament i d'un crèdit extraordinari i d'autoritzacions financeres per a l'ampliació de la Fira de Barcelona.

05. Legislació impulsada durant la VII legislatura